Loading

També pots fer consultes i gestions a l'espai digital de:

Coneix el teu espai de salut digital

Informació de visites programadesCodi d'identificació personal (CIP) de la vostra targeta sanitària individual

Veure altres tràmits

D’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD-UE 679/2016), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, LOPD-GDD 3/2018, PSSJD l’informa que el Responsable del Tractament les dades personals que ens facilita a través d’aquesta web és el mateix PSSJD i que aquestes són tractades amb l’única finalitat de donar resposta adequada a la seva sol·licitud.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i qualsevol altre dret reconegut en la legislació vigent de protecció de dades (RGPD-UE / LOPD-GDD), enviant carta, adjuntant una còpia del DNI/NIE o passaport, al Responsable de Tractament que és Parc Sanitari Sant Joan de Déu, dirigida al Director General o al Delegat de Protecció de Dades (DPD), a l’adreça c. Dr. Antoni Pujadas, 42, 08830 Sant Boi de Llobregat. També pot fer aquest tràmit presencialment als punts d’informació dels centres de la xarxa assistencial del PSSJD, fent servir els formularis que li facilitarem, o els que faciliten l’Agencia Espanyola de Protecció de dades i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a la mateixa adreça. En cas de disconformitat amb el tractament de les seves dades o amb l’exercici dels seus drets, pot reclamar en primera instància al DPD (oficina_dpd@pssjd.org) o, en segona instància, a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades/Agencia Española de Protección de Datos. Per a més informació, es pot adreçar als punts d’informació o a www.pssjd.org, consultant les Activitats de Tractament de PSSJD.